Privaatsus

Monese Limited ja Monese Finance Ltd (käesolevas teatises viidatud kui “Monese”, “meie”, “me” või “meid”) austab sinu privaatsust ja on pühendunud sinu isikuandmete kaitsele. See privaatsusteatis selgitab, milliseid isikuandmeid me kogume, mida me sellega teeme, kellega me neid jagame, kui kaua me neid säilitame ja millised seaduslikud õigused sul on.

1. Isikuandmed, mida sinu kohta hoiame

Sinu isiku- ja kontaktandmed

See hõlmab sinu kohta käivat isiklikku teavet (näiteks nimi, sünniaeg, elukoha aadress, kodakondsus, passi number) ja kontaktandmeid.

Enamasti annad meile infot Monese teenuste seadistamise ja haldamise ajal isikut tõendavate dokumentide, video selfie ja muude isikuandmete kujul, mida oled meiega jaganud. Mõnel juhul võib seda pakkuda kolmas osapool, kui oled andnud neile oma nõusoleku meiega info jagamiseks.

Kolmandad isikud, keda kasutame hoolsuskohustuse täitmiseks, võivad meile pakkuda täiendavaid identiteedi ja kontaktandmeid (näiteks pettuste ennetamise agentuurid). Lisaks võime hankida identiteedi ja kontaktandmeid avalikult kättesaadavatest allikatest, näiteks äriregistrist ja valimisregistritest.

Panganduse ja teenuste andmed

See on teave sinu Monese kontode, seotud deebetkaartide ja muude toodete ja teenuste kohta, mille oled meilt hankinud. See sisaldab selliseid asju nagu pangakontode numbrid, kontojäägid ja teave tehingute kohta. Teave luuakse siis, kui kasutad meie teenuseid, ja mõnel juhul jagavad seda meile organisatsioonid, mida kasutame oma pangateenuste osutamiseks.

Kui oled oma Monese konto sidunud mõne meie partnerteenusega (näiteks Aviose preemiaprogrammiga), võime omada nende teenuste pangaandmeid. Seda saab teha alles siis, kui oled andnud meile selleks nõusoleku.

Teave, millele lubad juurdepääsu oma telefonis

See on telefoni salvestatud teave, millele lubad meile selgesõnaliselt juurde pääseda (näiteks aadressiraamat, fotod ja geograafilise asukoha andmed).

Tehnilised andmed

See on teave sinu kasutatava telefoni kohta (näiteks brauseri versioon, ajavööndi seaded, telefoni opsüsteem, IMEI number, IP-aadress ja muud tehnilised sätted). Seda teavet kogutakse automaatselt, kui kasutad Monese äppi.

Analüüs

See sisaldab teavet selle kohta, kuidas sa meie teenust kasutad. Kogume seda teavet automaatselt, kui külastad meie veebisaiti või kasutad Monese äppi. Meie küpsiste kasutamist selle saavutamiseks aitame selgitada Meie küpsiste kasutamise põhimõtetes https://monese.com/cookies.

Erikategooria andmed

See on teave, mida seadusandjad peavad tundlikumaks, sealhulgas rass, etniline päritolu, poliitilised vaated, religioon, ametiühingusse kuulumine, geneetika, biomeetria, tervis ja seksuaalne sättumus. Me ei töötle selle kategooria andmeid, välja arvatud sinu esitatud video selfie ja foto-ID, et saaksime sinu isikut kontrollida. Võimalik, et meil on aga spetsiaalsete kategooriate andmeid, kui need sisalduvad sinu poolt meile antud dokumentides (näiteks isikut tõendav dokument). Sel juhul töötleme seda teavet ainult ranges vastavuses seadustega.

2. Mida me teeme isikuandmetega

Kasutame isikuandmeid ainult suurepäraste pangandusteenuste osutamiseks ja kui selleks on seaduslik alus.

Lepinguliste kohustuste täitmiseks kasutame sinu isikuandmeid, et:

Hallata ja osutada meie pangateenuseid ja muid sellega seotud teenuseid (näiteks kontole raha lisamine, maksed, otsekorraldused, püsikorraldused ja rahvusvahelised ülekanded, samuti täiendavad kontohüvitiste teenused).

Arendada ja pakkuda Monese äpi kaudu kvaliteetset kasutajakogemust.

Juriidiliste kohustuste täitmiseks kasutame sinu isikuandmeid, et:

Monese konto avamiseks peame tuvastama sinu isiku.

Kontrollima taotlejat teatud pettuste ennetamise ja sanktsioonide andmebaaside suhtes.

Rakendama meetmeid finantskuritegude tuvastamiseks ja ennetamiseks (näiteks rahapesu, pettused ja terrorismi rahastamine).

Teha vastutustundlikke laenuotsuseid.

Kasutame automatiseeritud otsuste tegemiseks identiteedi kontrollimiseks ja finantskuritegude tuvastamiseks uusimat tehnoloogiat. Kui sinu taotlus lükatakse tagasi või kui see on mõjutatud negatiivselt automatiseeritud otsuse või automatiseeritud profiilide alusel, teavitatakse sind sellest ja sul on õigus apelleerida.

Meie õigustatud huvides on kasutada sinu isikuandmeid:

Hoida sind kursis kasutatavate Monese teenuste staatusega.

Pakkuda maailmatasemel klienditeenindust.

Teha kerge taustaotsing, et hinnata sobivust meie teenustele.

Kontrollida taotlejat teatud pettuste ennetamise andmebaaside suhtes.

Kui meie ja pettuste ennetamise agentuurid sinu isikuandmeid töötlevad, teeme seda lähtuvalt sellest, et meil on õigustatud huvi pettuste ja rahapesu tõkestamiseks, et kaitsta oma ettevõtet ja järgida meie suhtes kehtivaid seadusi. Selline töötlemine on ka taotletud teenuste või rahastamise lepinguline nõue.

Kui meie või pettuste ennetamise agentuur tuvastavad, et kujutad endast pettuse või rahapesu riski, võime keelduda taotletud teenuste ja finantseerimise pakkumisest või võime lõpetada olemasolevate teenuste pakkumise. Pettuste tõkestamise agentuurid säilitavad pettuste ja rahapesuga seotud riskide kohta registri, mille tulemusel võivad teised keelduda sulle teenuste pakkumisest, rahastamisest või töötamisest.

Isikuandmete töötlemise osana võidakse otsuseid vastu võtta automatiseeritud vahenditega. Kui sinu taotlus lükatakse tagasi või kui see mõjutab negatiivselt automatiseeritud otsuse või automatiseeritud profiilide alusel, teavitatakse sind sellest ja sul on õigus apelleerida.

Meie õigustatud huvides on kasutada sinu isikuandmeid:

  • Pakkuda teavet Monese toodete ja teenuste kohta, mis meie arvates võiksid sulle meeldida. See kehtib ainult siis, kui oled Monese konto registreerunud pärast 10. augustit 2020, vastasel juhul edastame selle teabe ainult siis, kui oled andnud oma nõusoleku.

  • Analüüsida kasutajate käitumist äpis, et mõista, kuidas meie tooteid ja teenuseid parendada. See võib hõlmata andmete töötlemist või koostööd kolmandate osapooltega, (sel juhul tagame, et sind ega teisi kasutajaid ei identifitseerita) eesmärgiga kasutajaid profileerida ja parandada toodete turustamist. Tagame, et selliste kolmandate osapoolte puhul rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid, et sinu andmed oleksid kaitstud. Allpool leiad lisateavet kolmanda osapoole reklaamipartnerite poolt Monese analüütilisel eesmärgil töötlemise kohta.

Sinu nõusolekul kasutame sinu isikuandmeid:

  • Pakkuda teavet Monese toodete ja teenuste kohta, mis meie arvates võiksid sulle meeldida. See kehtib ainult siis, kui oled Monese kontole registreerunud enne 10. augustit 2020, vastasel juhul tugineme oma õigustatud huvidele, nagu allpool kirjeldatud.
  • Kutsumaks osalema turu-uuringutes (nt fookusgrupid, intervjuud ja uuringud).
  • Pakkumaks teavet Monese toodete ja teenuste kohta, mis meie arvates võiksid sulle meeldida.
  • Turustamaks meie tooteid.
  • Monese Hubi jaoks (kus võid kasutada meie partnerite laia valikut tooteid ja teenuseid).
  • Kui taotled mõnda meie krediiditoodet, siis teostamaks krediidi kontrolli.

Võid turundussõnumite vastuvõtmise nõusoleku igal ajal tagasi võtta, määrates eelistused Monese rakenduse seadetes või järgides turundusmeilis sisalduvat loobumislinki.

3. Kellega me sinu isikuandmeid jagame

Jagame isikuandmeid organisatsioonide ja partneritega, kes võimaldavad sinu poolt kasutatavaid Monese teenuseid. See sisaldab:

Monese Ltd. gruppi kuuluvad ettevõtted, tütarettevõtted ja filiaalid

Organisatsioonid, mis aitavad meil sinu identiteeti kontrollida.

Organisatsioonid, mis aitavad meil sulle pangateenust osutada. See sisaldab:

Kaardi väljastajad.

Ettemaksu teenuse pakkujad.

PrePay Solutions (PPS), mis on eraldi sõltumatu andmetöötleja sinu Monese kaardiga seoses töödeldud info ja kõigi Monese kaardi toimimisega seotud vajalike toimingute osas, sealhulgas: võimaldades sul oma Monese kaardi vastu võtta, aktiveerida ja kasutada; maksetehingute tegemine ja vastuvõtmine, Monese konto ja Monese kaardi seadusest tulenevate nõuete täitmine; sinu päringutele vastamine ja teabe edastamine. PPS-i privaatsusteade on saadaval nende veebisaidil: https://www.pps.edenred.com/pages/privacy

Makseteenuse pakkujad ning tehnilised ja mittetehnilised töötlejad.

Meie IT- ja küberturbeteenuste pakkujad.

Krediidiinstitutsioonid. Lisateavet selle kohta, kuidas nad isikuandmeid töötlevad, leiad https://www.equifax.co.uk/crain, https://www.experian.co.uk/crain/index.html ja https: //www.transunion .co.uk / crain ..

Organisatsioonid, kes pakuvad meie klienditeeninduse tööriistu.

Kõik organisatsioonid, mis võimaldavad sinu poolt kasutatavad Monese teenused.

Juriidiliste kohustuste täitmiseks võime jagada sinu isikuandmeid:

Valitsusasutused ja õiguskaitseasutused, kes tegelevad finantskuritegude ennetamise ja terrorismivastase võitlusega.

Pettuste ennetamise agentuurid ja hoolsuskohustusteenuste pakkujad.

Iga organisatsioon, kes seda seaduslikult nõuab.

Kui pettusevastased agentuurid edastavad sinu isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, seavad nad nende andmete saajatele lepingulised kohustused kaitsta sinu isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnas nõutaval tasemel. Samuti võivad nad nõuda, et vastuvõtja telliks rahvusvahelised raamistikud, mis võimaldavad turvalist andmete jagamist.

Kui oled oma nõusoleku andnud, võime sinu isikuandmeid jagada:

Organisatsioonid, mis pakuvad turundus- ja reklaamiteenuseid. Organisatsioonid, mis pakuvad Monese Hub teenuseid. Kõik, kes annavad meile selleks selgesõnalise loa. Tõeliselt piirideta pangateenuse osutamiseks teeme koostööd ja kasutame teenusepakkujaid, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Teeme koostööd ainult organisatsioonidega, mis vastavad EL Komisjoni andmete privaatsuse nõuetele ja kus on sõlmitud leping, et kaitsta oma klientide isikuandmeid vastavalt EL-i GDPR-i nõuetele.

Kõigil juhtudel jagame me ainult neid isikuandmeid, mis on tingimata vajalikud meie teenuste osutamiseks, oma kohustuste täitmiseks sinu ees ja juriidiliste või regulatiivsete nõuete täitmiseks.

Kolmanda osapoole reklaamipartnerite seiretegevus Monese analüütilistel eesmärkidel

Meie kolmanda osapoole reklaamipartnerid töötlevad andmeid (mis ei tuvasta sind ega teisi kliente otseselt), et pakkuda meile reklaamiga seotud teenuseid, näiteks turundusanalüütikat ja turundust ning soorituse optimeerimist, aga ka muudel täiendavatel eesmärkidel. Allolevas tabelis on link iga partneri privaatsusteatisele, kui soovid rohkem teada saada, mida nad sinu andmetega teevad.

PartnerLink to Privacy Notice
Apple Search Adshttps://searchads.apple.com/privacy/#:~:text=Apple%20Search%20Ads%20doesn't,device%20data%20with%20data%20brokers
Affiliate Windowhttps://www.awin.com/gb/privacy#how-we-use-data-from-advertisers-and-publishers
Facebookhttps://www.facebook.com/legal/technology_terms
Firebasehttps://firebase.google.com/policies/analytics
Google Adshttps://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Instalhttps://www.iubenda.com/privacy-policy/417981
MiQhttps://www.wearemiq.com/privacy-and-compliance/privacy-policy/
Mobuppshttps://mobupps.com/presentations/Mobupps_Privacy_policy.pdf
Outbrainhttps://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy
TikTokhttps://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en#section-3
BCNMonetizehttps://bcnmonetize.com/privacy-policy-and-terms-and-conditions/
Iconpeakhttps://www.iconpeak.com/legal/#section-2-link
Tapticahttps://www.taptica.com/privacy-policy/

Kuidas keelduda kolmandate osapoolte reklaamipartnerite seiretegevusest Reklaamide jälgimisest saad loobuda, kohandades oma seadme seadeid. Saad sellest keelduda avades telefoni seaded ja tehes vastava muudatuse.
Kui kasutad iOS-i, vali Seaded> Privaatsus> Jälgimine ja lülita see välja.
Kui kasutad Android-i, vali Seaded> Google> Reklaamid> Reklaamide isikupärastamisest loobumine ja lülita see välja, puudutades ekraanil olevat lülitit halliks/välja.

4. Kui kaua säilitame isikuandmeid

Hoiame klientide isikuandmeid kuus aastat pärast ärisuhte lõppemist, välja arvatud juhul, kui:

Seadus nõuab, et me säilitaksime isikuandmeid pikema aja jooksul või kustutaksime need varem. Kasutad oma õigust oma isikuandmete kustutamisele meie süsteemidest (kus see kehtib). Meil on õigustatud põhjus seda säilitada (näiteks aidates meil vastata küsimustele või kaebustele ja näidata, et oleme finantskuritegevuse vastases võitluses kohelnud sind õiglaselt). Pettuste ennetamise agentuurid saavad isikuandmeid hoida erinevatel ajavahemikel ja kui sind peetakse pettuse või rahapesu ohuks, võib sinu andmeid hoida kuni kuus aastat.

5. Sinu õigused

Sinu õigused, mis tulenevad EL-i üldisest andmekaitsemäärusest (GDPR), hõlmavad:

Õigus tutvuda meie valduses olevate isikuandmetega

Või taotleda juurdepääsu kõigile isikuandmetele, mida meie kohta hoiame. Seda nimetatakse subjekti juurdepääsu päringuks.

Õigus oma isikuandmete kustutamisele meie süsteemidest

Võid taotleda, et kustutaksime mõned või kõik isikuandmed, mida me sinu kohta hoiame. See ei pruugi alati võimalik olla, kuna seaduse järgi peame teatud teavet säilitama.

__ Muud GDPR-st tulenevad õigused__

Kui arvad, et mõni sinu valduses olev isiklik teave on ebatäpne, on sul õigus seda uuendada (näiteks võid värskendada oma isiklikke või kontaktandmeid).

Võid vaidlustada oma isikuandmete töötlemise või nõuda selle piiramist (näiteks võid igal ajal oma nõusoleku turustamiseks tagasi võtta).

Võid paluda, et annaksime sinu isikuandmete koopia struktureeritud, tavaliselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus. Võid taotleda, et edastaksime selle sulle otse või edastaksime andmed sinu valitud kolmandale osapoolele.

Kui oleme tehnoloogiat kasutanud automatiseeritud otsuse tegemiseks või sinu sobivuse hindamiseks Monese teenuse jaoks, on sul õigus otsus otse meie klienditeeninduse kaudu vaidlustada.

Kõigi nende õiguste kasutamiseks esita lihtsalt Monese äpi vestlusfunktsiooni kaudu, klienditeeninduse meeskonnale e-kiri aadressil privacy@monese.com, või helistades Monese kaardi tagaküljel olevale numbrile. Meie eesmärk on täita kõik taotlused ühe kalendrikuu jooksul.

6. Kaebuse esitamine

Kui sa ei ole rahul meie isikuandmete haldamise või kasutamisega, on sul õigus esitada kaebus. Me eelistaksime, et kaebused saadetaks e-posti aadressil complaints@monese.com, kuid võid oma kaebuse registreerida ükskõik millise meie klienditeeninduse kanali kaudu.

Kui me ei suuda sinu kaebust sulle sobivalt lahendada, võid edasi kaevata Information Commissioner’s Office'i kaudu. Üksikasjad, kuidas seda teha, leiad aadressilt https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Kui sul on küsimusi või soovid rohkem teada saada, võta kindlasti ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil dpo@monese.com või kirjuta meile aadressil 1 King Street, London, Suurbritannia, EC2V 8AU.